ДЕКЛАРАЦИЯ

от Ръководството на "ЕС ЕНД КЕЙ ПАБЛИК ХЕЛТ" ЕООД - гр. Пловдив за политиката и целите на дружеството


"ЕС ЕНД КЕЙ ПАБЛИК ХЕЛТ" ЕООД - гр. Пловдив е дружество, което предлага: производство и търговия с биоциди за професионална и битова употреба, дезинфекция, дератизация, дезинсекция и растителна защита, разработка на санитарни програми на своите клиенти според техните изисквания.

Ръководството на Дружеството ясно осъзнава, че неговото съществуване, стабилност и непрекъснат просперитет зависят изцяло от удовлетвореността на нашите клиенти.

От друга страна държавата, възложители, клиенти, партньори и най-вече служители се интересуват силно от безопасността и здравословните условия на труд в дружеството ни.

Ето защо управленската политика на "ЕС ЕНД КЕЙ ПАБЛИК ХЕЛТ" ЕООД е насочена към осъзнато, високо качество в дейността на всеки служител в Дружеството за пълно удовлетворяване изискванията на клиентите с качествени продукти и услуги, отговарящи на националното законодателство и осъществявани при осигурени безопасни и здравословни условия на труд и стремеж за опазване на околната среда.

Ръководството на "ЕС ЕНД КЕЙ ПАБЛИК ХЕЛТ" ЕООД

ДЕКЛАРИРА

че провежда активна и целенасочена политика в следните направления:

1. Качество:

 • Изпълнение на всички приложими изисквания на стандарта EN ISO 9001:2008 чрез внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на интегрирана система за управление (СУ);
 • Качествено извършване на строително-монтажни работи, както и дейностите по производство и търговия с биоциди за професионална и битова употреба, дезинфекция, дератизация, дезинсекция и растителна защита, разработка на санитарни програми и постигане на пълно съответствие с изискванията на клиентите и с нормативните изисквания;
 • Постоянен стремеж за използване на най-новите материали и прилагане на най-ефективните технологии в производство и търговия с биоциди за професионална и битова употреба, дезинфекция, дератизация, дезинсекция и растителна защита, разработка на санитарни програми;
 • Оптимизиране на процесите в Дружеството - за адекватност, ефективност, целесъобразност и съответствие с регламентираните изисквания, за непрекъснато усъвършенстване и развитие;
 • Планирано текущо провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала, както и прилагане на подходящи методи за стимулиране на неговата мотивация за активно участие във всички процеси на подобряване, свързани с постигане целите по качеството на организацията;
 • Прилагане изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и подизпълнители;
 • Поддържане доверието и удовлетвореността на клиентите чрез все по-пълно, професионално и отговорно задоволяване на техните изисквания и очаквания.

2. Здраве и безопасност при работа:

 • Изпълнение на всички приложими изисквания на стандарта BS OHSAS 18001:2007 чрез внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на интегрирана система за управление (СУ);
 • Създаване на такива условия на труд, които елиминират предпоставките за професионални заболявания и трудови злополуки и осигуряват пълен физически, психически и социален комфорт на персонала на Дружеството, подизпълнителите и други свързани с дейността лица;
 • Реализиране на по-високи от нормативно определените минимални изисквания за опазване здравето на работещите и осигуряване на тяхната безопасност при работа;
 • Прилагане принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване на професионалните рискове, пораждащи трудови злополуки и професионални заболявания;
 • Осигуряване на безопасността на персонала на временни работни площадки и подвижни работни места;
 • Осигуряване на необходимите лични предпазни средства, защитна екипировка и контрол на използването им;
 • Осигуряване на необходимите и подходящи обучения, информация и инструкции за всички служители, изпълнители и посетители.

3. Управление по отношение на околната среда:

 • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда, чрез намаляване замърсяването на водите, почвите и въздуха;
 • Постигане на съответствие с приложимите нормативни изисквания, свързани с околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и продукти на организацията и техните аспекти с корпоративните изисквания;
 • Икономично потребление на ресурсите - горива, ел. енергия и вода;
 • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели и програми;
 • Наблюдение и измерване/ при необходимост / на ключови характеристики на процеси и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда;
 • Осигуряване на необходимото обучение за повишаване на компетентността, екологичната култура на персонала и засилване на личната отговорност към опазване на околната среда;
 • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.

Следвайки тази политика по качеството, околната среда и безопасността и здравето при работа, ние се стремим "ЕС ЕНД КЕЙ ПАБЛИК ХЕЛТ" ЕООД да заема все по-стабилни позиции на вътрешния пазар и да се утвърждава като желан партньор от своите клиенти.

За изпълнението на тази политика, ръководството изисква от всички служители и работници на "ЕС ЕНД КЕЙ ПАБЛИК ХЕЛТ" ЕООД да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност. Да познават добре Политиката и целите по качеството, околната среда и БЗР, Интегрираната система за управление, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на СУ и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобряване.

Като Управители на "ЕС ЕНД КЕЙ ПАБЛИК ХЕЛТ" ЕООД лично поемаме ангажимента за осигуряване на всички необходими ресурси за изпълнение на очертаната политика и постигане поставените цели по качеството и БЗР.
© 2024 S&K Public Health LLC.